Notice: Constant DISALLOW_FILE_EDIT already defined in /home/s/seobility/pl.itprofit.dev/public_html/wp-config.php on line 106 Polityka prywatności - ITprofit

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności danych osobowych (zwana dalej jak Polityką prywatności) dotyczy wszystkich informacji, które witryna internetowa, znajdująca się w domenie ru.itprofit.dev, może uzyskać o Użytkowniku podczas korzystania z witryny.

1. DEFINICJA TERMINÓW

1.1 W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1. Administracja witryny internetowej ru.itprofit.dev (dalej – Administracja Witryny) – pracownicy upoważnieni do zarządzania witryną, działający w imieniu ru.itprofit.dev, które organizują i (lub) przetwarzają dane osobowe, a także określają cele przetwarzania danych osobowych, skład przetwarzanych danych osobowych, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych.

1.1.2. „Dane osobowe” – wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (podmiotu danych osobowych).

1.1.3. „Przetwarzanie danych osobowych” – dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania takich narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, rejestrowanie, systematyzacja, akumulacja, przechowywanie, udoskonalenie (aktualizacja, modyfikacja) , wydobywanie, wykorzystywanie, transmisja (dystrybucja, zapewnienie dostępu), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych.

1.1.4. „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem wobec Operatora lub innej osoby, która uzyskała dostęp do danych osobowych, aby zapobiec ich rozpowszechnianiu bez zgody podmiotu danych osobowych lub innej podstawy prawnej.

1.1.5. „Użytkownik witryny internetowej (zwany dalej Użytkownikiem)” – osoba mająca dostęp do witryny za pośrednictwem sieci Internet i korzystająca z witryny.

1.1.6. „Pliki cookie” to niewielki fragment danych wysyłany przez serwer WWW i przechowywany na komputerze użytkownika, który klient sieciowy lub przeglądarka internetowa wysyła do serwera WWW za każdym razem na zapytanie HTTP przy próbie otwarcia odpowiedniej strony witryny internetowej.

1.1.7. „Adres IP” to unikalny adres sieciowy węzła w sieci komputerowej zbudowanej przy użyciu protokołu IP.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Korzystanie z witryny przez Użytkownika oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności oraz warunków przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

2.2. W przypadku braku zgody z warunkami Polityki Prywatności, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z witryny internetowej.

2.3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy tylko witryny internetowej. Witryna nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za witryny osób trzecich, do których Użytkownik może przejść kliknąć linki dostępne w witrynie.

2.4. Administracja witryny nie weryfikuje poprawności danych osobowych podanych przez Użytkownika Serwisu.

3. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI

3.1. Niniejsza Polityka prywatności określa obowiązki Administracji witryny w zakresie nieujawniania i zapewnienia ochrony poufności danych osobowych, które Użytkownik przekazuje na wniosek Administracji witryny podczas rejestracji w witrynie.

3.2. Dane osobowe, które mogą być przetwarzane w ramach niniejszej Polityki Prywatności, są przekazywane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie ru.itprofit.dev i zawierają następujące informacje:

3.2.1. nazwisko, imię Użytkownika;

3.2.2. Numer telefonu kontaktowego użytkownika;

3.2.3. adres poczty elektronicznej (e-mail);

3.3. ru.itprofit.dev chroni Dane przesyłane automatycznie podczas przeglądania bloków reklamowych i odwiedzania stron, na których jest zainstalowany skrypt systemu statystycznego („piksel”):

  • Adres IP;
  • informacje z plików cookies;
  • informacje o przeglądarce (lub innym programie umożliwiającym dostęp do wyświetlania reklam);
  • czas dostępu;
  • adres strony, na której znajduje się blok reklamowy;
  • Referrer/skierowanie (adres poprzedniej strony).

3.3.1. Wyłączenie plików cookie może spowodować brak dostępu do części witryny ru.itprofit.dev, które wymagają autoryzacji.

3.3.2. ru.itprofit.dev gromadzi statystyki dotyczące adresów IP swoich gości. Informacje te służą do identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych.

33.4. Wszelkie inne dane osobowe niewymienione powyżej (używane przeglądarki i systemy operacyjne itp.) podlegają bezpiecznemu przechowywaniu i nierozprzestrzenianiu, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

4. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

4.1. Dane osobowe Użytkownika Administracja witryny ru.itprofit.dev może używać do celów:

4.1.1. Identyfikacja Użytkownika, który wypełnił formularz kontaktowy w witrynie ru.itprofit.dev.

4.1.2. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do spersonalizowanych zasobów witryny ru.itprofit.dev.

4.1.3. Ustalanie łączy zwrotnej z Użytkownikiem, w tym wysyłanie powiadomień, próśb dotyczących korzystania z witryny ru.itprofit.dev, świadczenie usług, przetwarzanie zgłoszeń i żądań Użytkownika.

4.1.4. Określenie lokalizacji Użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom.

4.1.5. Potwierdzenie prawidłowości i kompletności danych osobowych podanych przez Użytkownika.

4.1.6. Zapewnienie Użytkownikowi skutecznego wsparcia technicznego w przypadku problemów związanych z korzystaniem z witryny ru.itprofit.dev

4.1.7. Przekazywanie Użytkownikowi za jego zgodą aktualizacji produktów, ofert specjalnych, informacji o cenach, newsletterów i innych informacji w imieniu ru.itprofit.dev lub w imieniu partnerów ru.itprofit.dev.

4.1.8. Realizacja działań reklamowych za zgodą Użytkownika.

4.1.9. Zapewnienie Użytkownikowi dostępu do witryn internetowych lub usług partnerów ru.itprofit.dev w celu otrzymywania produktów, aktualizacji i usług.

5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych, w dowolny sposób zgodny z prawem, w tym w systemach informacji o danych osobowych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez użycia takich narzędzi.

5.2. Użytkownik zgadza się, że Administracja witryny ma prawo przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, w szczególności firmom kurierskim, organizacjom pocztowym, operatorom telekomunikacyjnym, wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika złożonego w witrynie ru.itprofit.dev.

5.3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym Republiki Białoruś wyłącznie na podstawie i w sposób określony przez ustawodawstwo Republiki Białoruś.

5.4. W przypadku utraty lub ujawnienia danych osobowych, Administracja witryny informuje Użytkownika o utracie lub ujawnieniu danych osobowych.

5.5. Administracja witryny podejmuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych osobowych Użytkownika przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich.

5.6. Administracja witryny wspólnie z Użytkownikiem podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby zapobiec utracie lub innym negatywnym konsekwencjom spowodowanym utratą lub ujawnieniem danych osobowych Użytkownika.

6. ZOBOWIĄZANIA STRON

6.1. Użytkownik jest zobowiązany:

6.1.1. Podać informacje o danych osobowych niezbędnych do korzystania z witryny ru.itprofit.dev.

6.1.2. Zaktualizować, uzupełnić podane informacje o danych osobowych w przypadku zmiany tych informacji.

6.2. Administracja witryny jest zobowiązana:

6.2.1. Wykorzystywać otrzymane informacje wyłącznie do celów określonych w punkcie 4 niniejszej Polityki prywatności.

6.2.2. Zapewnić, aby informacje poufne były utrzymywane w tajemnicy, nie ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Użytkownika, a także nie sprzedawać, nie wymieniać, nie publikować ani w inny możliwy sposób nie ujawniać przekazanych danych osobowych Użytkownika, z wyjątkiem punktu 5.2. i 5.3. niniejszej Polityki prywatności.

6.2.3. Podejmować środki ostrożności w celu ochrony poufności danych osobowych Użytkownika zgodnie z procedurą zwykle stosowaną do ochrony tego rodzaju informacji w istniejących transakcjach biznesowych.

6.2.4. Zablokować dane osobowe dotyczące danego użytkownika od momentu złożenia wniosku użytkownika lub jego przedstawiciela prawnego lub upoważnionego organu do ochrony praw podmiotów danych osobowych w okresie weryfikacji, w przypadku wykrycia fałszywych danych osobowych lub niewłaściwego postępowania.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

7.1. Administracja witryny w przypadku nie dopełnienia swoich obowiązków, ponosi odpowiedzialność za straty poniesione przez Użytkownika w związku z niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych, zgodnie z ustawodawstwem Republiki Białorusi, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punktach 5.2, 5.3 i 7.2 niniejszej Polityki prywatności.

7.2. W przypadku utraty lub ujawnienia informacji poufnych Administracja witryny internetowej nie ponosi odpowiedzialności, jeśli te informacje poufne:

7.2.1. Stały się domeną publiczną przed ich utratą lub ujawnieniem.

7.2.2. Zostały otrzymane od strony trzeciej, dopóki nie został odebrany przez administrację witryny.

7.2.3. Zostały ujawnione za zgodą Użytkownika.

8. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

8.1. Przed zwróceniem się do sądu z roszczeniem o spory wynikające z relacji między Użytkownikiem witryny ru.itprofit.dev i Administracją witryny, konieczne jest złożenie reklamacji (pisemną propozycji dobrowolnego rozstrzygnięcia sporu).

8.2. Odbiorca reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji zawiadamia pisemnie wnioskodawcę o wynikach rozpatrzenia reklamacji.

8.3. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia spór zostanie skierowany do organu sądowego zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Białoruś.

8.4. Do niniejszej Polityki prywatności i relacji między Użytkownikiem a Administracją Witryny ma zastosowanie ustawodawstwo Republiki Białoruś.

9. DODATKOWE WARUNKI

9.1. Administracja witryny ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności bez zgody Użytkownika.

9.2. Nowa Polityka Prywatności wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie ru.itprofit.dev, chyba że nowe wydanie Polityki prywatności stanowi inaczej.

9.3. Wszelkie propozycje, zdania lub pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej info@itprofit.dev

9.4. Aktualna wersja Polityki Prywatności jest zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://pl.itprofit.dev/polityka-prywatnosci/